آموزش نرم افزار Lab view

آموزش نرم افزار Lab view
مدل کالا: labview
موجودی: 100
قیمت: 30,000تومان

نرم افزار lab view داراي هولوگرام رسانه 23019261 و شماره شناسه اثر: 10-0063977338-12

توجه: اين محصول توليد ما نمي باشد. محصول با پك ارجينال توليد كننده به سراسر كشور ارسال مي گردد

فصل اول ) آشنايي با محيط برنامه نويسي : صفحه پانل ، صفحه نمودار بلوكي.
فصل دوم ) قرار دادن المانها و توابع در برنامه با استفاده از پالت هاي شناور : پالت Controls ،قرار دادن
المانها در صفحات برنامه و ويرايش آنها ، پالت Functions ، مهارتهاي لازم درحين كار با المانها ، پالت Tools ،
توضيح عملكرد ابزارها در ضمن حل يك مثال ، تمرين.
فصل سوم ) سيمكشي المانها و توابع در صفحه نمودار بلوكي : سيمكشي ، حل يك مثال ، اشكالات رايج در سيمكشي.
فصل چهارم ) مفاهيم رنگ و فرم ترمينال المانها و سيم ها : رنگ و فرم المانها و سيم ها ، نوع و فرمت داده ها.
فصل پنجم ) برنامه نويسي : مقدمه ، ايجاد يك برنامه ، اجرا و ذخيره سازي آن ، نحوه استفاده از
Context Help ، حل يك مثال درباره ايجاد يك برنامه و توضيح عملكرد آن، سرعت خود را در ايجاد و
تصحيح برنامه افزايش دهيد : 1. ظرافتهاي برنامه نويسي 2. استفاده از ميانبرها.
فصل ششم ) مطالعه و رفع عيب برنامه : اجراي برنامه در مد متمايز ، اجراي برنامه در مد تك مرحله اي، استفاده
از Probe ، استفاده از نقاط توقف در برنامه.
فصل هفتم ) ساختارهاي شرطي- حلقه اي While : حلقه While و اجراي آن ، عملكرد ترمينالهاي تكرار و
شرطي در حلقه While ، حل يك مثال ، قرار دادن المانها و توابع در حلقه While  ( قرار گرفتن صحيح المانها
در حلقه و روشهاي قرار گيري )، كنترل سرعت اجراي حلقه هاي شرطي ، استفاده از توابع تاخيري و نحوه عملكرد
آن در حلقه While )، ورود و خروج اطلاعات از حلقه از طريق ديواره آن ، حل يك مثال در 3 حالت ،تمرين.
فصل هشتم ) ساختارهاي شرطي - حلقه For : حلقه For ، ثبات انتقال ، حل يك مثال ( الف.توضيح وايجاد برنامه
ب. ساختار و عملكرد برنامه ) ، دستيابي به داده هايي كه در تكرار هاي قبل ايجاد شده اند، افزودن ترمينال به
شيفت رجيستر و استفاده از چندين شيفت رجيستر متفاوت ، درك تفاوتهاي عملكرد دوحلقه For و While با يك
مثال ، تمرين.
فصل نهم ) گراف و چارت : مقدمه ، تفاوت گراف و چارت ، حل 2 مثال ، اجزاي گراف و نمودار ( معرفي و شرح)،
منوي كركره اي گراف و چارت ، پالت گراف ، استفاده از راهنماي نشانگر ، مثال : نمايش دو شكل موج توسط
يك چارت ، تمرين.
فصل دهم ) رشته ها : تعريف رشته ،نمايشگرها وكنترل كننده هاي رشته اي،استفاده از توابع رشته اي ،حل مثال.
فصل يازدهم ) فايل ها : خواندن ازيك فايل با ذكر مثال ، نوشتن درفايل جديد با ذكر مثال، استفاده از VIهاي
ورودي/خروجي  فايلي سودمند با ذكر مثال.

 

تصاوير پك نرم افزار و هولوگرام مربوطه

پشتيباني 02186093978 09124403398